اطلاعات رویداد

کنفرانس OpenTox اروپا 2016

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1395/08/03 1395/08/07 راینفلند

کنفرانس OpenTox Euro 2016 24 تا 28 اکتبر 2016 در راینفلند آلمان برگزار می گردد. هدف این رویداد بررسی مباحث زیر می باشد:

1.      مدلسازی کامپیوتری مکانیسم ها در مقیاس نانو

2.      ترجمه بیوانفورماتیک اعمال شده به ارزیابی ایمنی

3.      قابلیت همکاری در عمل

4.      توسعه و کاربرد روشهای AOP

5.      نرم افزار علم باز در نمایشگاه

6.       تاکسیکووینتیک و برون یابی و

7.      ارزیابی ریسک