اطلاعات رویداد

فروم فناوری نانو 2017

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1396/03/31 1396/04/02 والتا
هشتمین کنفرانس یورونانوفروم در والتا، مالتا از تاریخ 21 تا 23 ژوئن 2017 برگزار خواهد شد.
این رویداد با هدف تمرکز بر روی چگونگی تاثیر فناوری نانو و مواد بر تقویت رقابت بین تمامی صنایع اروپا خواهد بود.
این بحث قصد دارد شرایط چارچوب مانند آموزش، استانداردها، مقررات، حقوق مالکیت معنوی و مسائل ایمنی و همچنین کارآفرینی و سیاست های صنعتی را گسترش دهد.

اطلاعات بیشتر