متن خبر

اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21259، 1395، برگزار شد.

روز سه شنبه مورخ 21 آذرماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری ...
تاریخ : 1396/09/22 تعداد بازدید : 257
عنوان استاندارد:
" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون"

روز سه شنبه مورخ 21 آذرماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21259، 1395با عنوان" فناوری نانو- مشخصه‌یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در راستای اهداف آموزش و ترویج به‌کارگیری استانداردهای ملی، در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد. 
استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه‌ها تدوین و به‌کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون‌ها است. 
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ 21 آذر ماه، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به‌کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21259، 1395با عنوان" فناوری نانو- مشخصه‌یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه‌های SEM با هدف آموزش و ترویج به‌کارگیری روش آزمون و کالیبراسیون استاندارد و نحوه گزارش‌دهی در آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمون SEM در سطح کشور، در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه‌های استاندارد روش آزمون SEM برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره 21259، 1395) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636