متن خبر

اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21304، 1395، برگزار شد.

روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری ...
تاریخ : 1396/10/06 تعداد بازدید : 170
عنوان استاندارد:
" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراکندگی نور پویا(DLS)- روش آزمون"

روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21304، 1395با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراکندگی نور پویا(DLS)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های پراکندگی نور پویا(DLS) در راستای اهداف آموزش و ترویج به کارگیری استانداردهای ملی، در محل پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد. 
استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است. 
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21304، 1395با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراکندگی نور پویا(DLS)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های DLS با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات آزمون DLS در سطح کشور، در محل پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون DLS برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره 21304، 1395) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.