آرشیو اخبار استاندارد سازی ایران

اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 2-21950، 1396، برگزار شد. برگزاری اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396 برگزاری نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌ دهی محصولات فناوری نانو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: «ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد» در دانشگاه صنعتی قوچان اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21304، 1395، برگزار شد. اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 21259، 1395، برگزار شد. بازدید از آزمایشگاه های ارایه دهنده خدمات سنجش مواد در ایران برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی آزمون DLS در سال 1396 آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها» آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نانوساخت - تولید انبوه محصولات نانوالکترونیک»