اخبار ایران

۱۳ دی ۱۳۹۹

روش استاندارد برای تعیین مشخصات و اندازه گیری تعلیقه‌های نانوکربنی

عملکرد نانومواد می‌تواند پس از تولید با تشکیل انبوهه‌ها یا کلوخه‌ها کاهش یابد. تعلیقه‌های حاوی نانولوله‌های کربنی چنددیواره، آن را پایدار می‌کنند، از کلوخگی جلوگیری می‌کنند و حین جابجایی آسیب به محیط را کاهش می‌دهند.

مقالات و گزارش‌ها

۱۲ آذر ۱۳۹۹

خطرات و اثرات وجود نانومواد در جریان های پسماند

در این مقاله منابع علمی مربوط به سرنوشت و تأثیرات احتمالی نانومواد در فرآیندهای خاص تصفیه پسماند از جمله بازیافت، سوزاندن، دفن زباله و فرآیندهای تصفیه فاضلاب بررسی شده و پیام های کلیدی، زمینه های تحقیقاتی آینده و رویکردهای احتمالی برای حمایت موثر از مدیریت پایدار نانومواد را مشخص کرده است.

درباره گروه استاندارد و ایمنی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، از همان سال‌های آغازین تشکیل خود، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه نمود و یک گروه داخلی با عنوان «کـمیـته اسـتانـداردسازی فنـاوری نـانو» را ایجاد کرد. با توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد در زمینه استاندارد و ایمنی، این کمیته توسعه پیدا کرد و با آغاز اجرای دومین سند راهبردی ملی توسعه فناوری نانو کشور به «گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی» تبدیل شد. فعالیت گروه استاندارد و ایمنی، از طریق همکاری با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و ... انجام می‌پذیرد. فعالیت گروه استـــاندارد و ایمنی، تاکنون دستاوردهای قابل توجهی همچون: رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو، اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو، تقدیر از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان کمیته فنی استاندارد نمونه کشــوری و ... به همراه داشته است.

فعالیت‌ها


تعداد استانداردهای ملی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای ملی

تعداد استانداردهای بین المللی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای بین المللی

همکاری‌ها