استاندارهای ملی در حال تدوین

پژوهش محور ها :دستورالعمل استاندارد برای تعیین توزیع اندازه ذرات در مقیاس نانو با استفاده از روش تفرق نورپویا (DLS)


Standard Instruction to determine size distribution of nano-scaled particles using Dynamic Light Scattering (DLS)technique

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل استاندارد برای استفاده ازپراش اشعه ایکس (XRD) جهت مشخصه یابی نانومواد


Standard Instruction for using X-Ray Diffraction (XRD) technique in examination and characterization of nanomaterials

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- نانو مترولوژی

Terminology Nanotechnologes- Nanometrology 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو  بتن های فرآوری شده با نانو سیلیس  ویژگی های مواد

Nanotechnologies- concrete Processed by nanosilica- material specification

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- لوله ها و اتصالات فاضلابی بی صدا

Nanotechnology-silent pipes and fittings for waste water installations test methods

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آنالیز‌های میکروپرتویی میکروسکوپ الکترونی عبوری آنالیزی روش‌های کالیبراسیون بزرگنمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب


Microbeam analysis -- Analytical transmission electron microscopy -- Methods for calibrating image magnification by using reference materials having periodic structures

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روش آزمون- استاندارد برای استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) جهت مشخصه یابی نانومواد


Standard Instruction for using Scanning Electron Microscopy (SEM) in examination and characterization of nanomaterials

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روش آزمون - استاندارد برای استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت مشخصه یابی نانو مواد


Standard Instruction for Using Transmission Electron Microscopy in examination and characterization of nanomaterials


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترجمه و بومی سازی :
فناوری نانو- واژه نامه_ شاخص های علم، فناوری و نوآوری
Nanotechnology_Vocabulary_science,technology and innovation indicators
ISO/TS 18110- 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استاندارد راهنما برای آموزش نیروی کار در حوزه ایمنی و سلامت فناوری نانو

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توری مصنوعی مورد استفاده در فناوری نانو- توصیف و اندازه گیری پارامترهای کیفیت
Artificial gratings used in nanotechnology –Description and measurement of dimensional quality parameters
IEC/TS 62622 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فناوری نانو- واژه نامه  قسمت 6 : مشخصات نانو اشیاء
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 6: Nano-object characterization
ISO/TS 80004-6 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو واژه نامه  قسمت 8 : فرآیند نانو مواد تولیدی

Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 8: Nanomanufacturing processes

ISO/TS 80004-8 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اندازه گیری تحرک پذیری الکتروفورتیک و پتانسیل زتا در نانو مواد زیستی  راهنما

Standard Guide for Measurement of Electrophoretic Mobility and Zeta Potential of Nanosized Biological Materials

ASTM E 2865 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمرین استاندارد برای آموزش نیروی کار در مورد خواص فناوری نانو

Standard Practice for Workforce Education in Nanotechnology Characterization

ASTM E 30001-15 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- واژه نامه قسمت 1: اصطلاحات اصلی

   Nanotechnologies-Vocabulary  Part1: Core terms

ISO/TS 80004-1 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- واژه نامه  قسمت 12  پدیده های کوانتومی در فناور ی نانو

 Nanotechnologies-Vocabulary Part 12:Quantum phenomena in nanotechnology

ISO/TS 80004-12 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- واژه نامه قسمت 2: نانو اشیاء

Nanotechnologies-Vocabulary Part 2: Nano Objects

ISO/TS 80004-2 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای مشخصه یابی فیزیک و شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی سمیت

Nanotechnologies — Guidance on physico-chemical characterization of engineered nanoscale materials for toxicologic assessment

ISO/TR -13014:2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- ویژگی های سوسپانسیون نانو اشیاء در شرایط آزمایشگاهی برای سنجش سمیت نانو اشیاء

Nanotechnologies — Characteristics of working suspensions of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent nano-object toxicity

ISO/TS19337: 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فناوری نانو- تلفیق و تشریح روش های غربالگری سم شناسی برای نانو مواد تولید شده

Nanotechnologies — Compilation and description of toxicological screening methods for manufactured nanomaterial

ISO/TR 16197:2014