اخبار ایران

۳۰ مهر ۱۳۹۹

تدوین استاندارد ملی برای سنجش و ارزیابی سمیت نانومواد در محیط‌های آبی

در این استاندارد یک روش آزمون برای تعیین پتانسیل سمیت نانومواد ساخته برای آبزیان، به ویژه ناپلی گونه‌های آرتمیا به منظور به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان و تکرار‌پذیری آزمون ارائه می شود. در این روش از گونه‌های ناپلی آرتمیا و محیط زیست‌های شبیه‌سازی شده و آب دریای مصنوعی برای ارزیابی اثرات نانومواد استفاده می‌شود.

مقالات و گزارش‌ها

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

گزارش ارزیابی و نتیجه گیری ارزیابی ماده شیمیایی: نانولوله‌های کربنی چندجداره، گرافیت سنتز شده به صورت لوله‌ای و درهم تنیده

«ارزیابی ماده شیمیایی» یک فرایند ارزیابی است که طبق مقررات اتحادیه اروپا انجام می‌شود. طی این فرایند، کشورهای عضو کار ارزیابی را انجام می‌دهند و دبیرخانه سازمان مواد شیمیایی اروپا وظیفه هماهنگی امور را بر عهده دارد.

درباره گروه استاندارد و ایمنی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، از همان سال‌های آغازین تشکیل خود، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه نمود و یک گروه داخلی با عنوان «کـمیـته اسـتانـداردسازی فنـاوری نـانو» را ایجاد کرد. با توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد در زمینه استاندارد و ایمنی، این کمیته توسعه پیدا کرد و با آغاز اجرای دومین سند راهبردی ملی توسعه فناوری نانو کشور به «گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی» تبدیل شد. فعالیت گروه استاندارد و ایمنی، از طریق همکاری با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و ... انجام می‌پذیرد. فعالیت گروه استـــاندارد و ایمنی، تاکنون دستاوردهای قابل توجهی همچون: رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو، اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو، تقدیر از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان کمیته فنی استاندارد نمونه کشــوری و ... به همراه داشته است.

فعالیت‌ها


تعداد استانداردهای ملی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای ملی

تعداد استانداردهای بین المللی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای بین المللی

همکاری‌ها